תקנון

כללי

1.       אתר האינטרנט (להלן: "האתר") http://shavve.ytour4agent.com/  המופעל ע"י שווה תיירות מקבוצת סלע שיכון ייזום וניהול נדלן בע"מ, (להלן:"החברה") משמש אתר הזמנות מקוון לרכישת שירותים שונים המוצעים על ידי החברה לגולשים באינטרנט בישראל ולתושבי ישראל בלבד.

2.       ביצוע הזמנות (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן.

3.       שווה תיירות הינה סוכנות נסיעות, המזמינה עבורכם שירותים המסופקים על ידי בתי המלון/ בתי הארחה או ספקי שירות (להלן: "הספק/ים") בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מהספק. כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה בלבד, עד לקבלת אישור מהחברה והספק. כמו כן, האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על הספק בלבד.

4.      
מוסכם הודע והוצהר מראש כתנאי יסודי, כי החברה אחראית רק לביצוע הזמנת שירותים מאת ספקי השירות. החברה אינה אחראית לטיב השירות ו/או לכל טענה או ליקוי במתן השירות על ידי הספקים ו/או בכל אחריות לכל נזק , ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח לרבות ומבלי למעט לציוד ו/או רכוש הלקוח. מודגש, כי השירותים המוזמנים על ידי הלקוח מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על הספק בלבד.
 

5.       כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד, האמור בלשון זכר בתקנון נערך לצורך הנוחות בלבד והוא מתייחס גם ללשון נקבה במשמעותו, וכן להיפך.
 

6.       הזמנת שירותים באמצעות האתר, היא הסכמה להתקשרות ולנהוג לפי התקנון ולפיכך, יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 

7.       החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה.

8.       מספר המקומות בבתי המלון מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

9.       שרותים הניתנים במלון או אצל הספקים הם באחריות הספקים. מובא בזאת לידיעת המזמין כי במלונות קיימים שירותים עונתיים כדוגמת שרותי בריכה, מיזוג אויר, ספא וכדו' המופעלים על פי שיקול דעתו של המלון/ספק ולחברה אין כל שליטה על כך.

10.   המחירים המפורסמים באתר הנם לישראלים בלבד ובשקלים חדשים וכוללים מע"מ. באילת המחירים אינם כוללים מע"מ, ככל שלא  יחול מע"מ עפ"י כל דין. החברה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

11.   לתשומת ליבך - הרשמה לאתר ו/או הזמנה באמצעותו מהווה הסכמה ואישור לחברה לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מאת מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.

תנאי ההזמנה

1.       השהות במלון תחל מהיום הראשון המפורט בהזמנה. שעת כניסה לחדרים החל משעה 16:00 (בשבת וחג החל מהשעה 18:00/מוצ"ש המאוחר מבין השניים), שעת עזיבת החדרים  עד השעה 10:00 ביום העזיבה. אלא אם כן אושרו שעות חורגות באישור בכתב מהחברה.

2.       מובהר למזמין כי הכניסה למלון, לצעירים עד גיל 21 הנה בלווי הוריהם בלבד אשר חייבים להתארח במלון בכל ימי הנופש.

3.       אם לא נאמר אחרת, תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים ל - 12 שנים.

4.       מובהר בזאת כי כל הזמנת שירותים באמצעות האתר כפופה לכל תנאי תקנון זה ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הינה בנוסף ובמצטבר לכל תנאי ההזמנה המפורטים בשוברי ההזמנות המונפקים ע"י החברה בגין כל הזמנה. מוסכם כי בכל מקרה של סתירה האמור בתנאי ההזמנה יגברו על הוראות תקנון זה.


ג.      תנאי שימוש וביצוע הזמנות באמצעות האתר
 

1.       כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר (להלן:  "הלקוח"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לאמור בתקנון זה, קרא אותו, הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא  מהכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי  ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להזמנת שירותים באמצעות האתר.

2.       הלקוח רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת השירותים ו/או קבלת מידע בלבד.

3.       הזמנת השירותים באמצעות אתר זה יכולה להתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין של המזמין, המכובד ע"י החברה במהלך העסקים הרגיל שלה בכל עת רלבנטית למועד הזמנת שירותים. בנוסף לכל האמור בהסכם זה ההזמנה תכובד רק לאחר אישור חברת האשראי.
החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך ו/או אופן על תוכנו, מהותו, אופיו ונכונותו של המידע המפורסם באתר בכל עת מטעם מי מהספקים,  בכל הקשור למידע שניתן ו/או הועבר בדרך כלשהי ע"י צד ג' כלשהו ו/או מידע אשר שובש ו/או סולף ע"י צד ג' כלשהו, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו.

4.       כל התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואין החברה מתחייבת כי החדרים ו/או הסוויטות ו/או המתקנים המוצגים, יהיו פעילים ו/או תקינים בכל עת. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי השירותים שיוזמנו יינתנו ללקוח בחדרים ו/או בסוויטות מהסוג, באופן ובצורה המפורטים בתמונות האמורות.

5.       אם וככל שניתן יהיה למצוא בכל זמן באתר קישורים (להלן: "הקישורים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"), הקישורים נועדו לנוחיות הלקוח בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח.


ד.     אחריות ומקום שיפוט

1.       החברה ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא ישאו בכל אחריות לכל נזק , ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח לרבות ומבלי למעט לציוד ו/או רכוש הלקוח ו/או לשרת, אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור.

2.        החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור וכן בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן:
       2.1    איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת.
       2.2    שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת,חומרה, תוכנה, מערכת
               המחשב של הלקוח או של החברה, או מכל סבה אחרת.
       2.3  חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של הלקוח ו/או הקשור ללקוח, לרבות ומבלי למעט פרטי זהות הלקוח, כתוצאה מהשימוש באתר.

3.       לחברה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.

4.       הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים היות והאתר נמצא ברשת האינטרנט. הסיכונים נובעים ו/או עשויים לנבוע הן מגורמים טכנולוגיים-מדעיים והן מגורמים שהינם אנושיים.

5.       ל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בו ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר פתח תקווה בלבד.


ה.    פרטי הלקוח

1.       כל לקוח שיבקש לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הלקוח").

2.       החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה בו פרטי הלקוח, כולם ו/או חלקם, לא נקלטו בחברה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.       בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל טעות מכל סוג שהוא שנעשתה על ידי הלקוח בהקלדת פרטי הלקוח, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת נופש, תאריך, מספר מיטות, שם המלון, סוג החדר ו/או הסוויטה וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הלקוח באמצעות האתר. הלקוח מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כנגד האתר ו/או מנהליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

4.       מובהר בזאת כי הזנת פרטי לקוח שאינם נכונים ביודעין ו/או במתכוון עומדת בניגוד לחוק וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד לקוח כאמור.

5.       הלקוח נותן בזאת את הסכמתו לחברה לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח כחלק ממאגר הנתונים של החברה ובין היתר לצורך פרסום מוצריה באמצעות פניה ישירה ללקוח, בין אם באמצעות דוא"ל ובין בכל דרך. פרטי הלקוח יוצאו ממאגר הנתונים של החברה היה והלקוח יחפוץ בכך והודיע על כך לחברה באופן רשמי ובכתב.
החברה תמנע, ככל שיהא הדבר בידיה, מסירת פרטי הלקוח לצדדים שלישיים אלא אם כן תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י הוראת חוק ו/או עפ"י כל דין או אם תעמוד החברה בפני איום ו/או חשש ו/או סכנה שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים והכל בגין פעולות שבוצעו באתר ע"י הלקוח.


ו.    ביצוע הזמנה באתר

1.       בעת סיום הליך ההזמנה באינטרנט, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה, כולל מספר הזמנה. על הלקוח להדפיס תוכן הודעה זו, להביאה למלון ולהציגה בקבלה בכפוף לאמור להלן בסעיפים 2-8 .

2.       טלפון לבירורים 03-57600816, תמיכה טכנית בין השעות בין השעות 09:00-16:00 בדוא"ל meirav@selahol.co.il.

3.       האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים בלבד, ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות של למעלה מ - 3 חדרים לאותו מלון באותו מועד.

4.       החברה שומרת על זכותה שלא לאשר בקשת הזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך ליתן הסבר לכך וכן, החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את התנאים לאישור הזמנה ו/או למתן השירותים.

5.       אם קיים חוסר התאמה בין המחיר המופיע באתר לבין המחירים הקיימים אצל הספק בעת ביצוע ההזמנה יהיה המחיר הקובע המחיר שיינתן ע"י הספק. המזמין יודע כי המחירים כפופים לשינויים במחירוני הספקים ולאישור הספקים טרם אישור ההזמנה.

6.       לאחר ביצוע ההזמנה,תעבור ההזמנה לאישור הספקים השונים.האישור הסופי להזמנה יינתן ע"י נציג  החברה בפקס או בדוא"ל, בנוסף לאמור בסעיף 1 לעיל על הלקוח להדפיס גם את תוכן האישור, להביאו למלון ולהציגו בקבלה.

7.       בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או לשירות שהוזמן מועברות על ידי החברה לספק הרלוונטי, בכל מקרה של תקלה ו/או אי-התאמה יש לפנות מיידית, במישרין או בעזרת החברה, לספק המתאים. כל בקשה מיוחדת ו/או הזמנה מיוחדת כדוגמת הזמנת חדרים מיוחדים לנכים או בעלי מגבלות מחייבת הודעה מתאימה מראש לחברה ואישור ספציפי בכתב של הספק להזמנה.

8.       ככל שלא תימסר לחברה הודעה מיידית אודות כל בקשה מיוחדת ו/או אי התאמה למוזמן ו/או כל שינוי בהזמנה או בקבלת השירות, תהא החברה פטורה מכל חבות, מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ביחס לחובתה כלפי הלקוח.

ז.    ביטול או שינוי הזמנה

1.       ביטול הזמנה יש לעשות טלפונית ובנוסף,באמצעות פקס שמספרו 03-6131494. יש לשמור את האישור בדבר שליחת הפקס על מנת להציגו כל אימת שתבקש החברה.

2.       המזמין אירוח באמצעות האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן-"החוק") וזאת 14 ימים מיום אישור ההזמנה, ובלבד שהביטול כאמור ייעשה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות.

3.       ביטל המזמין את האירוח כאמור (וזאת שלא מטעמים של פגם או אי התאמה כקבוע בחוק), תוחזר לו המקדמה בניכוי דמי טיפול שיהיו בשיעור של 100 ₪ לכל חדר, בגין ביטול. האמור בסעיף זה כפוף לשינויים ככל שיהיו בחוק הנ"ל.

4.       לקוח שיבטל הזמנה שביצע, חלקה או כולה, יחויב בדמי ביטול בהתאם למועדים, כדלקמן:

·         בעונה רגילה

o        ביטול הזמנה עד 7 ימי עסקים טרם מועד ההגעה בהתאם להזמנה, יחויב בדמי ביטול בסך של  100₪ או 5% מערך ההזמנה הכולל, הנמוך מבניהם.

o        ביטול הזמנה 7 ימי עסקים ומטה, טרם מועד ההגעה בהתאם להזמנה , יחויב בדמי ביטול בסך של25%  מערך ההזמנה הכולל.

 

 

·         בעונות השיא יולי, אוגוסט וחגי ישראל  )להלן: "עונות השיא"(: -

o        ביטול הזמנה תוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, ובלבד שנותרו 7 ימי עסקים לפחות עד למועד ההגעה בהתאם להזמנה, יחויב בדמי ביטול בסך של 100₪ או 5% מערך ההזמנה הכולל, הנמוך מביניהם.

o        ביטול הזמנה 14 ימים לאחר מועד ביצוע ההזמנה, ובלבד שנותרו 21 יום עד 7 ימי עסקים עד למועד ההגעה בהתאם להזמנה, יחויב בדמי ביטול בסך של% 25  מערך ההזמנה הכולל.

o        ביטול הזמנה 7 ימי עסקים ומטה, עד למועד ההגעה בהתאם להזמנה, יחויב בדמי ביטול בסך של 50%  מערך ההזמנה הכולל.

5.       ההזמנה תחשב כמבוטלת רק לאחר קבלת אישור כתוב מהחברה על ביטול ההזמנה.

 

 

ח. התיישנות מוסכמת

1.    מוסכם בין הצדדים כי תקופת ההתיישנות המוסכמת תהא שנה מיום ביצוע ההזמנה, לאחר מועד זה תתיישן התובענה ולא תהא למזמין זכות תביעה כנגד החברה.